مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. ابراهیم محققیان, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "Synchronous Generator Excitation System Controller Design Using Feedback Linearization and H-Infinity Methods", Signal Processing and Renewable Energy, Vol ۵(۴), ۲۰۲۱, PP.۲۹-۴۹
    Status: Unavailable PDF
2. سعید سلطانیان, بهادر فانی, "مديريت منابع توليد پراکنده براي بازيابي هماهنگي حفاظتي با استفاده از ساختار سيستمهاي چندعاملي", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 15-۵۹, ۱۴۰۳, PP.126-142
    Status: Unavailable PDF
3. میلاد طاهری, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "ارائه يك روش حفاظتي براي پشتيباني از توليدات پراكنده در مقابل ناپايداري ولتاژ گذر", نشريه کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران, Vol ۱۲(۱), ۱۴۰۲, PP.۲۲-۳۰
    Status: Unavailable PDF
4. حسن فیاضی, مجید معظمی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "هماهنگي تجهيزات حفاظتي در ريزشبکه هاي مبتني بر ژنراتور سنکرون با در نظر گرفتن حفظ پايداري نوسان اول", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14(54, ۱۴۰۲, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
5. سید عباس جزایری, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, مجید معظمی, "طرح حفاظت سلسله مراتبي مبتني بر سيستمهاي چندعاملي در شبکه هاي توزيع و در حضور منابع توليد پراکنده", نشريه مهندسي برق و الکترونيک ايران, Vol ۱۸(۲), ۱۴۰۰, PP.۹۳-۱۰۶
    Status: Unavailable PDF
6. سعید عدل, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "محدوديت پايداري گذرا و هماهنگي حفاظتي در سيستم هاي توزيع داراي منابع پراکنده", مجله علمي تخصصي تحقيقات نوين در برق, Vol 10(2), ۱۴۰۰, PP.35-42
    Status: Unavailable PDF
7. بابک کیوانی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "جلوگيري از وقوع انشعاب در ريزشبکه هاي اينورتري خودگردان با استفاده از تکنيک امپدانس مجازي", هوش محاسباتي در مهندسي برق, Vol ۱۲(۳), ۱۴۰۰, PP.۱۰۰-۱۲۰
    Status: Unavailable PDF
8. بهادر فانی, مجید معظمی, عماد فرهودی, "كاهش هارمونيك هاي ولتاژ با استفاده از كنترل كننده افتي در عملكرد موازي اينورترها", نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، الف- مهندسي برق, Vol 17-2, ۱۳۹۸, PP.۹۷-۱۰۷
    Status: Unavailable PDF
9. رسول ابراهیمی, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "تشخيص جزيره اي شدن با استفاده از الگوريتم درخت تصميم در ريز شبکه هاي داراي انواع منابع توليد پراکنده", مجله علمي تخصصي تحقيقات نوين در برق, Vol ۸-۳, ۱۳۹۸, PP.۵۳-۶۳
    Status: Unavailable PDF
10. بهادر فانی, علیرضا کرباسچی, "يک طرح حفاظتي فيوز - ريکلوزر مبتني بر مشخصه زمان – جريان- ولتاژ در سيستمهاي توزيع شامل منابع فتوولتاييک", مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق (JIPET), Vol 9-۳۵, ۱۳۹۷, PP.۱۱-۱۸
    Status: Unavailable PDF
11. هادی بیشه, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, ایمان صادق خانی, جوزف ام گوئررو, "An adaptive fuse-saving protection scheme for active distribution networks", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol 144, 2023, PP.108625
    Status: Unavailable PDF
12. منیر کمالی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, گیورک باباملک قره پتیان, مسعود شفیعی, "Improved Power Sharing and Energy Management Platform in Microgrid Considering Stochastic Dynamic Behavior of the Electric Vehicles", Sustainable Cities and Society, Vol 98, 2023, PP.104826
    Status: Unavailable PDF
13. سید مهدی بهین نژاد, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "Simulation of a PV Connected to an Electrical Energy Distribution Network with Internal Current Loop Control and Voltage Regulator", International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol 12(1), 2023, PP.23-30
    Status: Unavailable PDF
14. اکبر گلسرخی اصفهانی, بهادر فانی, مجید دلشاد, هادی ثقفی, "A three-stage multi-agent-based peer-to-peer method for fault isolation of high distributed generation penetrated distribution networks", IET Renewable Power Generation, Vol 17(5), 2023, PP.1255-1266
    Status: Unavailable PDF
15. علی حسین ساجت, بهادر فانی, مجید دلشاد, غضنفر شاهقلیان, اکبر گلسرخی, "Analysis and Implementation of Second-Order Step-Up Converter Using Winding Cross Coupled Inductors for Photovoltaic Applications", Journal of Solar Energy Research (JSER), Vol 8(2), 2023, PP.1516-1525
    Status: Unavailable PDF
16. بهادر فانی, فرهاد مصری نژاد, سمیه یعقوبی, حسن هایس الحلو, "Improved Dynamic Performance in Interconnected Power System Using Secondary Frequency Control", International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol 12(2), 2023, PP.127-133
    Status: Unavailable PDF
17. میلاد طاهری, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "ارائه يك روش حفاظتي براي پشتيباني از توليدات پراكنده در مقابل ناپايداري ولتاژ گذرا", نشريه کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران, Vol 12(1), 2023, PP.21-30
    Status: Unavailable PDF
18. محمود حجتی, بهادر فانی, ایمان صادق خانی, "Intelligent protection coordination restoration strategy for active distribution networks", IET Generation, Transmission, Vol 16(3), 2022, PP.397-413
    Status: Unavailable PDF
19. فرهاد مصری نژاد, سمیه یعقوبی, بهادر فانی, "Secondary frequency control for improved dynamic performance in interconnected power system", Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering, Vol 14(3), 2022, PP.47-54
    Status: Unavailable PDF
20. احسان عباسپور, بهادر فانی, احسان حیدریان فروشانی, امینا السوماتی, "A multi-agent based protection in distribution networks including distributed generations", Energy Reports, Vol 8(14), 2022, PP.163-174
    Status: Unavailable PDF
21. بابک کیوانی, بهادر فانی, حامد کریمی, مجید معظمی, غضنفر شاهقلیان, "Improved Droop Control Method for Reactive Power Sharing in Autonomous Microgrids", Journal of Renewable Energy and Environment (JREE), Vol 9(3), 2022, PP.1-9
    Status: Unavailable PDF
22. سید رسول کافی موسوی نجف آبادی, بهادر فانی, ایمان صادق خانی, "Optimal Determination of Photovoltaic Penetration Level Considering Protection Coordination", IEEE SYSTEMS JOURNAL, Vol 16(2), 2022, PP.2121-2124
    Status: Unavailable PDF
23. پیمان درستی, مجید معظمی, بهادر فانی, پیرلوئیجی سیانو, "An adaptive protection coordination scheme for microgrids with optimum PV resources", Journal of Cleaner Production, Vol 340, 2022, PP.130723
    Status: Unavailable PDF
24. سعید فرهنگ, سید محمد علی زنجانی, بهادر فانی, "Analysis and Simulation of Inverter-Based Microgrid Droop Control Method in Island Operation Mode", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 6, 2022, PP.65-81
    Status: Unavailable PDF
25. سعید فرهنگ, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "Dynamic Behavior Improvement of Control System in Inverter-Based Island Microgrid by Adding a Mixed Virtual Impedance Loop to Voltage Control Loop", International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol 11(1), 2022, PP.27-34
    Status: Unavailable PDF
26. پیمان رضایی, مجید معظمی, سید محمد حسن حسینی, حسن رضا میرزایی, بهادر فانی, "Achieving the exact equivalent circuit of a large-scale transformer winding using an improved detailed model for partial discharge study", International Journal of Electrical Power, Vol 134, 2022, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
27. حسن فیاضی, بهادر فانی, مجید معظمی, غضنفر شاهقلیان, "An offline three-level protection coordination scheme for distribution systems considering transient stability of synchronous distributed generation", International Journal of Electrical Power, Vol 131, 2021, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
28. بابک کیوانی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, حسن هایس الحلو, "Virtual Impedance-Based Droop Control Scheme to Avoid Power Quality and Stability Problems in VSI-Dominated Microgrids", IEEE Access, Vol 9, 2021, PP.144999-145011
    Status: Unavailable PDF
29. احسان عباسپور, بهادر فانی, ایمان صادق خانی, حسن هایس الحلو, "Multi-Agent System-Based Hierarchical Protection Scheme for Distribution Networks With High Penetration of Electronically-Coupled DGs", IEEE Access, Vol 9, 2021, PP.102998-103018
    Status: Unavailable PDF
30. سیما احمدی, ایمان صادق خانی, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, جوزف گوئررو, "Protection of LVDC Microgrids in Grid-Connected and Islanded Modes Using Bifurcation Theory", IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol 9(3), 2021, PP.2597-2604
    Status: Unavailable PDF
31. احسان عباسپور, بهادر فانی, علی رضا کرمی, "Adaptive scheme protecting renewable-dominated micro-grids against usual topology-change events", IET Renewable Power Generation, Vol 15(12, 2021, PP.2686-2698
    Status: Unavailable PDF
32. علی رضا ذبیحی, ایمان صادق خانی, بهادر فانی, "A Partial Shading Detection Algorithm for Photovoltaic Generation Systems", Journal of Solar Energy Research (JSER), Vol 6(1), 2021, PP.678-687
    Status: Unavailable PDF
33. حسن فیاضی, مجید معظمی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "A first swing stability improvement approach in microgrids with synchronous distributed generators", International Transactions On Electrical Energy Systems, Vol 31(4), 2021, PP.1-21
    Status: Unavailable PDF
34. آلاء کیانی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "A multi-agent solution to multi-thread protection of DG-dominated distribution networks", International Journal of Electrical Power, Vol 130, 2021, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
35. هادی بیشه, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "A novel adaptive protection coordination scheme for radial distribution networks in the presence of distributed generation", International Transactions On Electrical Energy Systems, Vol 31(3), 2021, PP.1-22
    Status: Unavailable PDF
36. آزاده عابدینی, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "Power System Dynamic Stability Improvement Using PSS Equipped with Microcontroller", The International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE), Vol 10(2), 2021, PP.67-76
    Status: Unavailable PDF
37. محمد دادخواه, بهادر فانی, احسان حیدریان فروشانی, مهناز مهتاج, "An Off-Line Algorithm for Fuse-Recloser Coordination in Distribution Networks with PV Resources", International Transactions on Electrical Energy Systems issn, Vol 30(9), 2020, PP.1-16
    Status: Unavailable PDF
38. فرشاد زندی, بهادر فانی, اکبر گلسرخی, "A visually driven nonlinear droop control for inverter-dominated islandedmicrogrids", Electrical Engineering, Vol 102, 2020, PP.1207–1222
    Status: Unavailable PDF
39. بابک کیوانی, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "A Distributed Secondary Control Approach for Inverter-Dominated Microgrids with Application to Avoiding Bifurcation-Triggered Instabilities", IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol 8(4), 2020, PP.3361-3371
    Status: Unavailable PDF
40. حامد کریمی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "Multi agent-based strategy protecting the loop-based micro-grid via intelligent electronic device-assisted relays", IET Renewable Power Generation, Vol 14(19, 2020, PP.4132 – 4141
    Status: Unavailable PDF
41. کریم الله دادی, ایمان صادق خانی, بهادر فانی, "Protection of Converter-Interfaced Microgrids Using Modified Short-Time Correlation Transform", IEEE SYSTEMS JOURNAL, Vol 14 (4, 2020, PP.5172-5175
    Status: Unavailable PDF
42. فرزاد حاجی محمدی, بهادر فانی, ایمان صادق خانی, "Fuse saving scheme in highly photovoltaic-integrated distribution networks", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol 30, 2020, PP.1-23
    Status: Unavailable PDF
43. آرمان فتح الهي دهكردي, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "Decentralized Synergistic Control of Multi-Machine Power System Using Power System Stabilizer", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 4(4), 2020, PP.1-21
    Status: Unavailable PDF
44. رسول ابراهیمی, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "Fast Islanding Detection for Distribution System including PV using Multi-Model Decision Tree Algorithm", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 14(4), 2020, PP.29-38
    Status: Unavailable PDF
45. حامد کریمی, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, ایمان صادق خانی, مجید معظمی, "A protection strategy for inverter-interfaced islandedmicrogrids with looped configuration", Electrical Engineering, Vol 101-2, 2019, PP.1059-1073
    Status: Unavailable PDF
46. فرشید ورشوساز, مجید معظمی, بهادر فانی, پیرلوییجی سیانو, "Day-Ahead Capacity Estimation and Power Management of a Charging Station based on Queuing Theory", IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol 15-10, 2019, PP.5561-5574
    Status: Unavailable PDF
47. مجید معظمی, حسن فیاضی, بهادر فانی, شادی جلالی, غضنفر شاهقلیان, "Simultaneous Tuning of Static Synchronous Series Compensator and Multi-Band Power System Stabilizers to Mitigate Sub-Synchronous Resonances in Power S", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 13-4, 2019, PP.89-98
    Status: Unavailable PDF
48. احسان عباسپور, بهادر فانی, احسان حیدریان فروشانی, "A bi-level multi agent based protection scheme for distribution networks with distributed generation", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER , Vol 112, 2019, PP.209-220
    Status: Unavailable PDF
49. امیر ملکی, ایمان صادق خانی, بهادر فانی, "Statistical sensorless short-circuit fault detection algorithm for photovoltaic arrays", Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol 11-5, 2019, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
50. هادی بیشه, بهادر فانی, "Local penetration-free control approach against numerous changes in PV generation level in MAS-based protection schemes", IET Renewable Power Generation, Vol 13-7, 2019, PP.1197-1204
    Status: Unavailable PDF
51. بهادر فانی, هادی بیشه, علی رضا کرمی هرستانی, "An Offline Penetration-Free Protection Scheme for PV-Dominated Distribution Systems", Electric Power Systems Research, Vol 157, 2018, PP.1-9
    Status: Unavailable PDF
52. بهادر فانی, فرشاد زندی, علیرضا کرمی هرستانی, "An enhanced decentralized reactive power sharing strategy for inverter-based microgrid", International Journal of Electrical Power , Vol 98, 2018, PP.531–542
    Status: Unavailable PDF
53. بهادر فانی, فرزاد حاجی محمدی, مجید معظمی, محمد جواد مرشد, "An adaptive current limiting strategy to prevent fuse-reclosermiscoordination in PV-dominated distribution feeders", Electric Power Systems Research, Vol 157, 2018, PP.177-186
    Status: Unavailable PDF
54. بهادر فانی, هادی بیشه, ایمان صادق خانی, "Protection coordination scheme for distribution networks with high penetration of photovoltaic generators", IET Generation, Transmission , Vol 12-8, 2018, PP.1802-1814
    Status: Unavailable PDF
55. بهادر فانی, محمد دادخواه, علی رضا کرمی هرستانی, "Adaptive protection coordination scheme against the staircase fault current waveforms in PV-dominated distribution systems", IET Generation Transmission , Vol 12-9, 2018, PP.2065-2071
    Status: Unavailable PDF
56. بهادر فانی, احسان عباسپور, علیرضا کرمی هرستانی, "A fault-clearing algorithm supporting the MAS-based protection schemes", International Journal of Electrical Power , Vol 103, 2018, PP.257–266
    Status: Unavailable PDF
57. فرشاد زندی, بهادر فانی, ایمان صادق خانی, اردوان اورک زاده, "Adaptive complex virtual impedance control scheme for accurate reactive power sharing of inverter interfaced autonomous microgrids", IET Generation Transmission , Vol 12-22, 2018, PP.6021 – 6032
    Status: Unavailable PDF
58. محمد صادقیان, بهادر فانی, "Advanced localized reactive power sharing in microgrids", Electric Power Systems Research, Vol 151, 2017, PP.136-148
    Status: Unavailable PDF
59. مجید دلشاد, نسرین اسدی مدیسه, بهادر فاني, محمود آدری, "Implementation of Soft Switching Forward Converter with Self-Driven Synchronous Rectificatin", IEICE Transactions on Electronics , Vol E98-C, 2015, PP.963-970
    Status: Unavailable PDF
60. Bahador Fani, Majid Delshad, "A New Zero Voltage Switching Bidirectional DC-DC Converter without any Auxiliary Switch", MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG, Vol 65, 2015, PP.309-327
    Status: Unavailable PDF
61. Samaneh Jenab, Bahador Fani, Hosein Ghasvari, "Transient Performance Iprovement of Wind Turbines with Doubly Fed Induction Generators Using Fractional Order Control Strategy", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 4, 2014, PP.17-28
    Status: Unavailable PDF
62. Mehdi Ghasemi, Alireza Rousta, Bahador Fani, "Coordinated Control of FACTS Devices by Using ADALINE Neural Network to Enhance the Transient Stability of Power System", Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol 3, 2012, PP.27-40
    Status: Unavailable PDF
63. Bahador Fani, Majid Delshad, "A New Asymmetrical DC-DC Converter with High Voltage Gain", Journal of International Review of Electrical Engineering, Vol 7, 2011, PP.1-5
    Status: Unavailable PDF
64. Majid Delshad, Bahador Fani, "A New Soft Switching Current-Fed Converter with Voltage Lifting", International Review of Electrical Engineering, Vol 6, 2011, PP.1-5
    Status: Unavailable PDF
65. Bahador Fani, Mohamad Esmail Hamadani Golshan, Mortaza Saghaian-nejad, "Transformer Differential Protection Using Geometrical Structure Analysis of Waveforms", Electric Power Components and Systems, Vol 39, 2011, PP.204-224
    Status: Unavailable PDF
66. Bahador Fani, Mohamad Esmail Hamadani Golshan, Hossein Askarian Abyaneh, Mortaza Saghaian-nejad, "A runs test-based method for discrimination between internal faults and inrush currents in power transformers", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol 21, 2011, PP.1392–1408
    Status: Unavailable PDF
67. Bahador Fani, Mohamad Esmail Hamadani Golshan, Mortaza Saghaian-nejad, "A frequency curves analysis-based method for transformers differential protection", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol 21, 2011, PP.987–996
    Status: Unavailable PDF
68. Bahador Fani, Mohamad Esmail Hamadani Golshan, Hosein Askarian Abyaneh, "Waveform feature monitoring scheme for transformer differential protection", Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, Vol 12, 2011, PP.116-123
    Status: Unavailable PDF
69. Majid Delshad, Bahador Fani, "A New Isolated DC-DC Converter with Active Clamp Circuit", International Review of Electrical Engineering, Vol 5, 2010, PP.1-5
    Status: Unavailable PDF
70. Bahador Fani, "Design and Implementation of a New Current Fed Converter With Zero Current Switching Conditions", Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol 1, 2010, PP.11-18
    Status: Unavailable PDF
71. Bahador Fani, Majid Delshad, "A new isolated bidirectional buck-boost DC-DC converter", Journal of International Review of Electrical Engineering, Vol 4, 2010, PP.1-5
    Status: Unavailable PDF
72. Bahador Fani, Majid Delshad, Dariush Nazarpour, "A New Hard Switching Bidirectional Converter With High Power Density", Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol 1, 2010, PP.51-56
    Status: Unavailable PDF
73. منیر کمالی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, گئورک قره پتیان, مسعود شفیعی, "جبران سازي هارمونيک و کنترل ولتاژ و فرکانس ريزشبکه مبتني بر توزيع تناسبي توان با استفاده از روش امپدانس مجازي تطبيقي", روش‌هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14-53, 1402, PP.33-60
    Status: Unavailable PDF
74. دانیال علی بیگی, احسان عباسپور, بهادر فانی, حیدر صامت, "يک روش هوشمند مبتني بر سيستم چندعاملي به منظور حفاظت از شبکه هاي توزيع", فناوريهاي نوين مهندسي برق در سيستم انرژي سبز, Vol 1(1), 1401, PP.36-62
    Status: Unavailable PDF
75. سبحان طحان زاده, فرشاد زندی, بهادر فانی, متین دشتی پور, احسان ادیب, اسماعیل رک رک , "بهبود عملکرد روش‌هاي افتي متداول هنگام وقوع خطا در يک ريزشبکه‌ي جزيره‌اي با استفاده از مفهوم امپدانس مجازي", فناوريهاي نوين مهندسي برق در سيستم انرژي سبز, Vol 1(1), 1401, PP.13-35
    Status: Unavailable PDF
76. سپیده تیموریان, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "حفاظت تطبيقي مبتني بر هوشمندسازي شبکه هاي توزيع به کمک عاملي کردن شبکه در حضور منابع توليد پراکنده", نشريه علمي پژوهشي مهندسي و مديريت انرژي, Vol 12(2), 1401, PP.34-51
    Status: Unavailable PDF
77. ایمان بهادرنژاد, مجید معظمی, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, مهناز هاشمی, "پيش بيني ميان مدت بار مسکوني مبتني بر انتخاب ويژگي به روش تحليل اجزاي مجاور", فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق, Vol ۱۳(۲), 1400, PP.۱۰۲-۱۱۴
    Status: Unavailable PDF
78. حامد کریمی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "روش حفاظت هماهنگ بر مبناي کنترل امپدانس مجازي براي ريزشبکه هاي حلقوي", مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق (JIPET), Vol 12-46, 1400, PP.15-32
    Status: Unavailable PDF
79. مهدی طالب, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "بهبود سيستم حفاظتي شبکه توزيع براي حفظ فيوز در حضور منابع توليد پراکنده", تحقيقات نوين در برق, Vol (2)9, 1399, PP.29-37
    Status: Unavailable PDF
80. مهران رحیمی, بهادر فانی, مجید معظمی, مجید دهقانی, غضنفر شاهقلیان, "يک طرح حفاظتي حفظ فيوز بهنگام چند مرحله¬اي با ضريب نفوذ آزاد منابع فتوولتائيک در سيستم¬هاي توزيع", نشريه علمي- پژوهشي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران, Vol 9(2), 1399, PP.24-35
    Status: Unavailable PDF
81. محمد صادقیان, بهادر فانی, ایمان صادق خانی, غضنفر شاهقلیان, "طراحي کنترل کننده محلي توان براي منابع پراکنده اينورتري در ريزشبکه هاي جزيرهاي", نشريه علمي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران, Vol 8(3), 1398, PP.47-58
    Status: Unavailable PDF
82. هادی بیشه, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "يک روش تطبيقي جديد براي حفاظت از شبکه توزيع با ضريب نفوذ بالاي توليدات پراکنده", مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز, Vol 49(4), 1398, PP.1533-1545
    Status: Unavailable PDF
83. فرشید ورشوساز, مجید معظمی, بهادر فانی, "برنامه‌ريزي و تخمين تصادفي ظرفيت يک ايستگاه شارژ خودروهاي الکتريکي با سقف‌ خورشيدي با استفاده از نظريه صف‌ و جنگل تصادفي", نشريه مهندسي برق و الکترونيک ايران, Vol 16-1, 1398, PP.31-39
    Status: Unavailable PDF
84. رسول ابراهیمی, غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, "تشخيص جزيرهاي شدن با استفاده از الگوريتم درخت تصميم در ريز شبکههاي داراي انواع منابع توليد پراکنده", مجله علمي- تخصصي تحقيقات نوين در برق, Vol 8-3, 1398, PP.53-63
    Status: Unavailable PDF
85. محمد شهرکی, بهادر فانی, ایمان صادق خانی, "کنترل افتي‌‌ تطبيقي مبتني بر امپدانس مجازي به‌ منظور بهبود تسهيم توان راکتيو در ريزشبکه‌هاي اينورتري", نشريه مهندسي و مديريت انرژي, Vol 9-1, 1398, PP.26-35
    Status: Unavailable PDF
86. غضنفر شاهقلیان, بهادر فانی, بابک کیوانی, حامد کریمی, مجید معظمی, "بهبود تسهيم توان راکتيو با استفاده از اصلاح مشخصه هاي افتي در ريزشبکه هاي خودگردان", نشريه مهندسي و مديريت انرژي, Vol 9-3, 1398, PP.64-71
    Status: Unavailable PDF
87. بهادر فانی, مجید معظمی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "روش جديدکنترل تنظيمات حفاظتي ريزشبکه با ضريب نفوذ بالاي توليدات پراکنده", فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق, Vol 10(4), 1398, PP.70-90
    Status: Unavailable PDF
88. فرزاد حاجی محمدی, بهادر فانی, مجید معظمی, "يك روش جديد هماهنگي هوشمند فيوز - ريکلوزر در سيستم هاي توزيع با ضريب نفوذ زياد سلول هاي فتوولتائيك", هوش محاسباتي در مهندسي برق, Vol 9-1, 1397, PP.48-63
    Status: Unavailable PDF
89. اردوان اورک زاده, بهادر فانی, فرشاد زندی, مجید معظمی, "بهبود تقسيم توان راکتيو در ريزشبکه هاي جزيره اي با استفاده از امپدانس مجازي وفقي", فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق, Vol 9-4, 1397, PP.12-26
    Status: Unavailable PDF
90. فرزاد حاجی محمدی, بهادر فانی, "هماهنگي تطبيقي فيوز و ريکلوزر در سيستم¬هاي توزيع با ضريب نفوذ بالاي منابع فتوولتاييک", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 8-30, 1396, PP.23-32
    Status: Unavailable PDF
91. حامد مرادمندجزی, احسان ادیب, بهادر فانی, "بررسي و بهبود مبدل‏هاي بهره بالا براي کاربردهاي سلول خورشيدي", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 7-28, 1395, PP.33-41
    Status: Unavailable PDF
92. علی بهدان, بهادر فانی, احسان ادیب, "ارزيابي قابليت اعتماد انواع SVC در سيستمهاي قدرت با استفاده از زنجيره مارکوف", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 6-22, 1394, PP.13-22
    Status: Unavailable PDF
93. سعید سلیمانی, بهادر فاني, محمد رضا یوسفی, "بهبود رفتار گذراي توربين هاي بادي مبتني بر DFIG با بکارگيري استراتژي کنترلي با ميرايي فعال", فصلنامه روشهاي هوشمند در سنعت برق, Vol 6-24, 1394, PP.3-16
    Status: Unavailable PDF
94. بهادر فانی, سلیمان فهرستی ثانی, احسان ادیب, "پيش‌بيني دقيق بار فيدرهاي شبکه توزيع در روزهاي کاري هفته با استفاده از اطلاعات گذشته بار", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 5, 1393, PP.25-36
    Status: Unavailable PDF
95. مهدی فولادگر, اسماعیل رک رک, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, "تحليل حساسيت مسير DFIG نسبت به پارامترهاي کنترلي در برابر تغيير سرعت باد و تغيير امپدانس خط اتصال DFIG به شبکه", فصلنامه روش‏هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 5, 1393, PP.37-54
    Status: Unavailable PDF
96. پگاه سقا, بهادر فانی, "بررسي پايداري بار غيرخطي کوره قوس الکتريکي در حضور منابع توان راکتيو", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 5, 1393, PP.41-48
    Status: Unavailable PDF
97. Majid Tavousi, Bahador Fani, Ehsan Adib, "Stability Analysis and Control of DFIG Based Wind Turbine Using FBC Strategy", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 4, 1392, PP.31-42
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. خسرو تمجیدی, بهادر فانی, , "روش جديد هماهنگي حفاظتي بين فيوز و ريکلوزر در سيستم هاي توزيع شامل توليدات پراکنده", پنجمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1395
    Status: Unavailable PDF
2. خسرو تمجیدی, بهادر فانی, , "يک طرح رله گذاري تطبيقي به منظور حفظ فيوز در شبکه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراکنده", پنجمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1395
    Status: Unavailable PDF
3. سيد شهاب بني طبا, بهادر فانی, سعيد جلالي, , "خازن گذاري مبتني بر پيش بيني تلفات در شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي", سومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1393
    Status: Available PDF
4. محمد یزدخواستی, بهادر فانی, , "بهبود کنترل توان اکتيو و راکتيو شبکه در توربين بادي DFIG", سومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان , 1393
    Status: Available PDF
5. مهدی فولادگر, بهادر فانی, غضنفر شاهقليان, , "آناليز حساسيت مسير نسبت به پارامترهاي کنترلي DFIG در برابر تغيير امپدانس خط انتقال", سومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1393
    Status: Available PDF
6. مهدی فولادگر, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, , "بررسي مقدار حساسيت مسير نسبت به پارامترهاي کنترلي DFIG در برابر تغيير سرعت باد", سومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1393
    Status: Available PDF
7. سعید سلیمانی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, , "بررسي اثر پارامترهاي کنترل کننده‌هاي روتور بر روي رفتار ديناميکي توربين‌هاي بادي ژنراتور القايي دو سو تغذيه", سومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان, 1393
    Status: Available PDF
8. سعید سلیمانی, بهادر فانی, غضنفر شاهقلیان, , "بهبود عملکرد گذراي توربين‏هاي بادي مجهزبه ژنراتورهاي القايي دو سو تغذيه با استفاده ازاستراتژي ميرايي فعال", سومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1393
    Status: Available PDF
9. محسن رادان, بهادر فانی, غضنفر شاهقليان, , "کنترل جبران‌گر استاتيکي (STATCOM) مبتني بر روش کنترلي نوين Flatness", سومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1393
    Status: Available PDF
10. محسن رادان, بهادر فانی, غضنفر شاهقليان, , "کاربرد روش کنترلي نوين Flatness دريک مدل سيستم قدرت SMIB", سومين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1393
    Status: Available PDF
11. فرزاد حاجی محمدي, بهادر فاني, , "تشخيص جهت خطاي سه فاز سيستمهاي توزيع شامل منابع توليد پراکنده بادي مبتني بر ژنراتور القايي دو سو تغذيه", چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1394
    Status: Available PDF
12. فرزاد حاجی محمدي, بهادر فاني, , "الگوريتم تجزيه و تحليل خطا در سيستمهاي توزيع در حضور سلولهاي فتوولتائيک", چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1394
    Status: Available PDF