جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برگزيده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد بهادر فانی
1st rank in Ph.D. graduate students 2011 Isfahan University of Technology