سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق سيستمهاي قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1389
کارشناسی ارشد مهندسي برق سيستم‏هاي قدرت دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1384
کارشناسی مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسئول انجمن هاي علمي، ادبي و هنري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1390
داور مجله Electric Power Components and Systems Taylor and Francis 2009 ....
داور مجله IEEE Transactions on Power Delivery IEEE 2010 ....
داور مجله International Transactions on Electrical Energy Sy John Wiley 2010 ....
داور مجله International Journal of Electrical Power Elsevier 2010 ....
داور مجله Electric Power Systems Research Elsevier 2010 ....
داور مجله IET Generation, Transmission IET 2011 ....

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Distributed Generation and Microgrid
2 Power Quality
3 FACTS and Custom Power
4 Smart grids
5 Power system protection
6 Power system dynamics
7 Digital Protection of Power Systems