دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکانيک پرواز 1 کارشناسي
2 مکانيک پرواز 2 کارشناسي
3 کنترل اتوماتيک کارشناسي
4 طراحي هواپيما 1 کارشناسي
5 طراحي هواپيما2 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات