سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي هوافضا صنعتي اميرکبير ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا صنعتي شريف ايران 1389
کارشناسی مهندسي هوافضا صنعتي شريف ايران 1387

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي هواپيما
2 عملکرد هواپيما
3 ديناميک پرواز
4 کنترل کلاسيک و مدرن
5 بهينه سازي سيستم ها
6 شناسايي سيستم و تخمين پارامتر
7 شبيه سازي پروازي
8 مدلسازي و شبيه سازي سيستم هاي هوافضايي