طرحهای پژوهشی

1. Leila Mardanian Dehkordi Monireh Babashahi Alireza Irajpour , "تجربيات مراقبان خانوادگي در مورد مراقبت بيماران بدحال مزمن", تاریخ تصویب طرح :1393/07/06, تاریخ خاتمه :1395/10/05