دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 پرستاري ويژه(ICU)
2 پرستاري بيماري هاي داخلي جراحي 3(قلب،غدد،تنفس)
3 پرستاري بيماري هاي داخلي جراحي 2(ژنيکولوژي،گوارش)

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات