سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد پرستاري جندي شاپور اهواز ايران 1387
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طب مکمل
2 پرستاري در بيماري هاي اعصاب