کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
شبکه هاي بي سيم 1391/08/17 دانشگاه آزاد اسلامي باشگاه پژوهشگران جوان
شبکه هاي مش (توري) 1392/09/17 دانشگاه آزاد اسلامي باشگاه پژوهشگران جوان
بررسي چالش هاي جديد ترافيک در شبکه هاي مخابراتي 1393/12/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد انجمن علمي مهندسي برق