طرحهای پژوهشی

1. شیما پاکدامن تیرانی آوید آوخ , "بهبـود مصـرف انـرژي در شـبكه هاي حسگر بي سيم با بهره گيري از تئوري نمونه برداري فشرده", تاریخ تصویب طرح :1396/03/08, تاریخ خاتمه :1397/10/02
2. آوید آوخ قاسم میرجلیلی , "کاهش تداخل و بهبود گذردهي در شبکه هاي بي سيم چند پرشي با استفاده از بهينه سازي بين لايه اي", تاریخ تصویب طرح :1394/01/18, تاریخ خاتمه :1396/08/16