مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. جمشید ابوئی, سمیه مختاری, نیما نوری, آوید آوخ, Konstantinos N. Plataniotis, "Relaying Data With Joint Optimization of Energy and Delay in Cluster-Based UAV-Assisted VANETs", IEEE Internet of Things Journal, Vol 9/23, 2022, PP.24541-24559
    Status: Unavailable PDF
2. زهرا کبیری, بهرنگ برگتین, آوید آوخ, "GOP-SDN: an enhanced load balancing method based on genetic and optimized particle swarm optimization algorithm in distributed SDNs", Wireless Networks, Vol 28, 2022, PP.2533–2552
    Status: Unavailable PDF
3. شیما پاکدامن تیرانی, Avid Avokh, جمشید ابوئی, "Dynamic compressive data ‎gathering using angle-based ‎random walk in hybrid WSNs", Ad Hoc ‎Networks, Vol 127, 2022, PP.102770
    Status: Unavailable PDF
4. مرجان محمودی, آوید آوخ, بهرنگ برکتین, "SDN-DVFS: An Enhanced QoS-‎Aware Load-Balancing Method ‎in Software Defined Networks", Cluster ‎Computing, Vol 25, 2022, PP.1237–1262
    Status: Unavailable PDF
5. صاحبه آزر, آوید آوخ, جمشید ابوئی, Konstantinos ‎ Plataniotis, "Energy- and Delay-Efficient ‎Algorithm for Large-Scale Data ‎Collection in Mobile-Sink WSNs", IEEE Sensors ‎Journal, Vol 22-7, 2022, PP.7324 - 7339
    Status: Unavailable PDF
6. زهره غیاث, آوید آوخ, "Towards energy- and interference-aware health monitoring by using WBANs in medicine", Biomedical Signal Processing and Control, Vol 73, 2022, PP.103403
    Status: Unavailable PDF
7. نگين ضيائي, آويد آوخ, "Relay selection, clustering, and data aggregation routing in wireless body area networks", International Journal Of Communication Systems, Vol 34-10, 2021, PP.e4837
    Status: Unavailable PDF
8. انیس جاری, آوید آوخ, "PSO-based sink placement and load-balanced anycast routing in multi-sink WSNs considering compressive sensing theory", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol 100, 2021, PP.104164
    Status: Unavailable PDF
9. فهیمه صادقی, آوید آوخ, "Load‐balanced data gathering in internet of things using an energy‐aware cuckoo‐search algorithm", International Journal of Communication Systems, Vol 33-9, 2020, PP.1-19
    Status: Unavailable PDF
10. سيد مهران شيخ ابومسعودي, آويد آوخ, "Improving acceptance rate of QoS-guaranteed point-to-multipoint traffic flows in elastic optical networks", Optical Fiber Technology, Vol 59, 2020, PP.102327
    Status: Unavailable PDF
11. شیما پاکدامن تیرانی, آوید آوخ, صاحبه آزر, "WDAT-OMS: A two-level scheme for efficient data gathering in mobile-sink wireless sensor networks using compressive sensing theory", IET Communications , Vol 14-11, 2020, PP.1827 – 1838
    Status: Unavailable PDF
12. فهیمه اقایی, آوید آوخ, "MRCSC: A cross-layer algorithm for joint Multicast Routing, Channel selection, Scheduling, and Call admission control in multi-cell multi-channel mult", Pervasive and Mobile Computing , Vol 64, 2020, PP.1-20
    Status: Unavailable PDF
13. زینب عسکری, آوید آوخ, "EMSC: a joint multicast routing, scheduling, and call admission control in multi–radio multi–channel WMNs", Frontiers of Computer Science, Vol 14-5, 2020, PP.1-16
    Status: Unavailable PDF
14. فهیمه آقایی, آوید آوخ, "MMS: Multi-rate Multicast Scheduling in Multi-radio Single-cell CR-WMNs", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 13-4, 2019, PP.39-49
    Status: Unavailable PDF
15. شيما پاكدامن, آويد آوخ, "On the Performance of Sink Placement in WSNs Considering Energy-balanced Compressive Sensing-based Data Aggregation", Journal of Network and Computer Applications, Vol 107, 2018, PP.38-55
    Status: Unavailable PDF
16. آويد آوخ, قاسم میرجلیلی, "Interference optimization for multicast and broadcast traffics in multi-radio multi-channel WMNs equipped with directional antennas", International Journal of Electronics and Communication, Vol 83, 2018, PP.439-450
    Status: Unavailable PDF
17. زینب عسکری, آوید آوخ, محمود دانشور فرزانگان, "Low-interference multicast routing in multi-radio multi-channel wireless mesh networks using adaptive directional antennas", Computer Communications, Vol 104, 2017, PP.175-190
    Status: Unavailable PDF
18. آوید آوخ, قاسم میرجلیلی, "Interference-aware multicast and broadcast routing in wireless mesh networks using both rate and channel diversity", COMPUTERS , Vol 40, 2014, PP.624-640
    Status: Unavailable PDF
19. آوید آوخ, قاسم میرجلیلی, جمشید ابوئی, "On the relationship between multicast/broadcast throughput and resource utilizations in wireless mesh networks", The Scientific World Journal, Vol 2013, 2013, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
20. آوید آوخ, قاسم میرجلیلی, "Load-balanced multicast tree routing in multi channel multi radio wireless mesh networks using a new cost function", WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, Vol 69, 2012, PP.75-106
    Status: Unavailable PDF
21. آوید آوخ, حمیدرضا ابوطالبی, "-Speech enhancement using linearly constrained adaptive constant directivity beamformers", Applied Acoustics, Vol 40, 2010, PP.262-268
    Status: Unavailable PDF
22. ایمان نادری راد, محسن سعادت, آوید آوخ, میلاد مهرپرور, "تأثير دما بر برآورد جريان خروجي از حوضه آبريز توسط شبکه‌هاي عصبي پرسپترون و کانولوشني همراه با تحليل موجک", تحقيقات منابع آب ايران, Vol 18-1, 1401, PP.18-30
    Status: Unavailable PDF
23. امین شماعی چهارسوق, آوید آوخ, "خوشه‌بندي چند پرشي و مسيريابي توأم در شبکه‌هاي اقتضايي بين خودرويي با استفاده از آرايه ليست پيوندي دو طرفه", مدلسازي در مهندسي, Vol 19-67, 1400, PP.13-32
    Status: Unavailable PDF
24. آوید آوخ, حمیدرضا ابوطالبی, "بهسازي وفقي سيگنال گفتار در محيط هاي واقعي با استفاده از ساختار ترکيبي مبتني بر شکل دهنده هاي پرتو و فيلتر پسينه", مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز, Vol 48-2, 1397, PP.481-495
    Status: Unavailable PDF
25. زینب عسکری, آوید آوخ, سید محمود دانشور فرزانگان, "بهبود استفاده از طيف راديويي شبکه هاي توري بي سيم در مسيريابي ترافيک هاي چند پخشي", مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 8-29, 1396, PP.13-26
    Status: Unavailable PDF
26. فهیمه آقایی, آوید آوخ, "بهبود گذردهي در شبکه هاي توري بي سيم راديو شناختي چند راديويي و چند کاناله مشارکتي", مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 7-27, 1395, PP.27-40
    Status: Unavailable PDF
27. شیما پاکدامن تیرانی, آوید آوخ, "تأثير محل گره چاهک بر کارآيي شبکه هاي حسگر بي سيم با در نظر گرفتن مسيريابي خوشه بندي و نظريه نمونه برداري فشرده", فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 7-25, 1395, PP.41-50
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. فرزاد باقری, سید محمود دانشور فرزانگان, آوید آوخ, , "توازن بار سرور و کاهش زمان پاسخدهي در شبکه هاي نرم افزار محور با استفاده از بهينه سازي ازدحام ذرات", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد,, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. رمیسا حیدری, آوید آوخ, , "بهبود تحمل‌پذيري خطاي درخت‌هاي چندپخشي در شبکه‌هاي نرم‌افزار محور با تشکيل درخت‌هاي چندپخشي", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. آوید آوخ, مرجان زندیان پور, , "بررسي تاثير پارامترهاي طيف تاخيري، فرکانس و تغيير توپولوژي بر ميزان انسداد ترافيکي در شبکه هاي نوري انعطاف پذير", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
4. محمد جواد رفیعی, آوید آوخ, , "سيري در مسيريابي و کدينگ شبکه‌هاي نانوحسگر بي‌سيم در باند تراهرتز", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
5. مژگان حدادی, آوید آوخ, , "بهبود توازن بار و مصرف انرژي در شبکه‌هاي مه با استفاده از الگوريتم مسيريابي کارآمد", پنجمين کنگره بين المللي مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
6. امين شماعي, آويد آوخ, , "مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي خوشه بندي چندپرشي در شبکه هاي بين خودرويي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
7. فهیمه صادقی, آوید آوخ, , "مروري بر معماري، فن آوري و چالش ها در شبکه اينترنت اشياء", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک، برق و کامپيوتر , تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
8. نگین ضیایی, آويد آوخ, , "مقايسه و ارزيابي پروتکل هاي مسيريابي کارآمد از لحاظ انرژي در شبکه هاي حسگر بدني بي سيم", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
9. انیس جاری, آويد آوخ, , "ارزيابي اثر افزايش تعداد گره هاي چاهک بر ميزان تأخير و انرژي مصرفي در شبکه هاي حسگر بي سيم چند چاهکي", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. انیس جاری, آويد آوخ, , "مروري بر انواع نسخه هاي پروتکل LEACH: مقايسه و بررسي نقاط ضعف و قوت هر يک ", كنفرانس ملي تحقيقات نوين در مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه, 1397
    Status: Unavailable PDF
11. صاحبه آزر, آويد آوخ, , "بهبود مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گيري از گره چاهک متحرک", اولين کنفرانس بين المللي علوم کامپيوتر CCSE 2017, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
12. مرجان محمودی, آويد آوخ, , "مروري بر شبکه تعريف شده نرم افزاري ومقايسه آن با مجازي ساز توابع شبکه", اولين کنفرانس بين المللي علوم کامپيوتر CCSE 2017, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
13. فاطمه ستوده, آويد آوخ, , "مقايسه و ارزيابي پروتکل هاي بين لايه اي زمان بندي در شبکه هاي توري بي سيم چندراديويي و چندکاناله", اولين کنفرانس بين المللي علوم کامپيوتر CCSE 2017, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
14. صاحبه آزر, آويد آوخ, , "مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي تحرک گره چاهک در شبکه هاي حسگر بي سيم", اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر, دانشگاه صنعتي اميركبير, 1395
    Status: Available PDF
15. شيما پاكدامن تيراني, آويد آوخ, , "ارائه الگوريتمي جهت افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گيري توام از نظريه نمونه برداري فشرده و مسيريابي خوشه بندي", کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر, دانشگاه صنعتي اميركبير, 1395
    Status: Unavailable PDF
16. زینب عسکری دنبه, آوید آوخ, سید محمود دانشور فرزانگان, , "اثر آنتن هاي جهت دار بر ميزان تداخل شبکه هاي توري بي سيم در مسيريابي ترافيک هاي چندپخشي", چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1394
    Status: Unavailable PDF
17. سمانه عباسی, جمشید ابویی, آوید آوخ, , "بهبود مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بي سيم با بهره گيري توأم از نظريه نمونه برداري فشرده و درخت هاي مسيريابي وزن دار", بيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايران, ايران، تهران-دانشگاه صنعتي شريف, 1394
    Status: Available PDF
18. مریم عرب, سید محمود دانشور فرزانگان, آوید آوخ, , "Fast Local Semi Definite Programming-based Localization for Large Wireless Sensor Networks", Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering, Islamic Azad University Gonabad Branch, 2015
    Status: Available PDF
19. فهیمه آقایی, آوید آوخ, , "بررسي اثر افزايش تعداد کانال هاي در دسترس کاربران بر گذردهي شبکه هاي راديوشناختي", چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1394
    Status: Available PDF
20. فهیمه آقایی, آوید آوخ, , "مقايسه معيارهاي مسيريابي در شبکه هاي راديوشناختي و شبکه هاي توري بي سيم", کنفرانس ملي سيستم هاي توزيع شده و شبکه هاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان, 1393
    Status: Available PDF
21. پردیس بیرژندی, آويد آوخ, , "مقايسه و ارزيابي پروتکل هاي بين لايه اي کنترل توان در شبکه هاي توري بي سيم", کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر, ايران، دانشگاه تهران, 1394
    Status: Available PDF
22. شیما پاکدامن تیرانی, آوید آوخ, , "افزايش توازن بار حول گره چاهک با بهبود خوشه بندي شبکه هاي حسگر بي سيم", چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دأانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1394
    Status: Available PDF
23. آوید آوخ, قاسم میرجلیلی, , "Performance analysis of broadcasting in small-scale multi-radio multi-channel wireless mesh networks", 14th International Conference on Advanced Communications Technology, , کره جنوبي, 2012
    Status: Available PDF
24. آوید آوخ, قاسم میرجلیلی, جمشید ابوئی, , "Joint channel and rate selection for multicast routing trees in wireless mesh networks", International Symposium on Telecommunications, Iran-Tehran, 2012
    Status: Unavailable PDF
25. آوید آوخ, قاسم میرجلیلی, , "Dynamic balanced spanning tree (DBST) for data ‎aggregation in wireless sensor networks", International Symposium on Telecommunication, Iran-Tehran, 2010
    Status: Unavailable PDF
26. آوید آوخ, حمیدرضا ابوطالبی, , "Examination of diffuse noise fields in real-life situations", Iranian Conference on Electrical Engineering , Iran-Tehran, 2009
    Status: Unavailable PDF
27. آوید آوخ, حمیدرضا ابوطالبی, , "Improving noise reduction capability of constant-directivity beam-formers by applying linear constraints", International CSI (Computer Society of Iran) Computer Conference, Kish Island, Iran, 2008
    Status: Unavailable PDF
28. حمیدرضا ابوطالبی, آوید آوخ, , "Linearly constrained adaptive constant directivity beam-formers (LCA-CDBs) for speech enhancement", International Congress on Sound and Vibration , Daejeon, South Korea, 2008
    Status: Unavailable PDF
29. آوید آوخ, حمیدرضا ابوطالبی, علی اکبر تدین تفت, , "Temporary and permanent directional Noise Reduction using Invariant frequency Beam-formers", Iranian Conference on Electrical Engineering , Iran-Tehran, 2008
    Status: Unavailable PDF