اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
سامانه هوشمند اعلام خطر بر روي وسايل نقليه 1387 ایران محمد رضا معتضدیان
آوید آوخ