دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تکنيک پالس کارداني
2 شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
3 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي
4 مخابرات 1 کارشناسي
5 مخابرات 2 کارشناسي، کارشناسي ارشد
6 مدار منطقي کارشناسي
7 شبکه مخابرات داده کارشناسي ارشد و دكتري
8 فيلترهاي وفقي کارشناسي ارشد
9 روش تحقيق کارشناسي ارشد
10 رمزنگاري كارشناسي ارشد
11 شبكه مخابرات نوري كارشناسي ارشد و دكتري
12 مخابرات نوري پيشرفته كارشناسي ارشد
13 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته كارشناسي ارشد و دكتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات