طرحهای پژوهشی

1. , "پژوهش هاي قرآني در آثار علامه شعراني ", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
2. , "سيماي حديث در آيينه كلام امام خميني (ره) ", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
3. , "پژوهش هاي قرآني – حديثي در آثار شهيد مطهري ", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
4. , "پژوهش هاي حديثي ملا صالح مازندراني در شرح اصول كافي ", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
5. , "پژوهش هاي حديثي علامه مجلسي", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
6. , "پژوهش هاي قرآني در آثار فيض كاشاني", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
7. , "پژوهش هاي حديثي در آثار فيض كاشاني ", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
8. , "پژوهش هاي حديثي ملاصدرا در شرح اصول کافي ", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
9. , "پژوهش هاي حديثي علامه شعراني", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19
10. , "پژوهش هاي حديثي علامه طباطبايي ", تاریخ تصویب طرح :1393/10/19, تاریخ خاتمه :1393/10/19