جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
تقديرنامه و جايزۀ نقدي(به خاطر تأليف کتاب) 1389 بخش دانشگاهي هجدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم
لوح تقدير و جايزۀ نقدي 1389 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح تقدير و جايزۀ نقدي(به خاطر تأليف کتاب) 1392 هشتمين جشنوارۀ حکمت مطهر دانشگاهيان
لوح تقدير و جايزۀ نقدي(به خاطر نگارش مقاله) 1395 جشنوارۀ شيخ طبرسي(سازمان مرکزي دانشگاه آزاداسلامي
پژوهشگر برتر قرآني در ششمين جشنوارۀ فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي 1397 معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي نادعلی عاشوری