مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1398/10/05 توصيه شهيد مطهري به آقاي بهرامپور ---- ...
2 1398/10/05 ترجمۀ قرآن نخستين تلاش مترجم نباشد ---- ...
3 1398/10/05 جاي خالي فرهنگستان قرآن - ...
4 1398/10/05 کارگروه قرآن در فرهنگستان زبان و ادب فارسي تشکيل شود گروه ...
5 1398/11/28 مصاحبه هاي دکتر عاشوري با خبرگزاري قرآني ايکنا سي و هشت مصاحبه دکتر عاشوري با خبرگزاري قرآني ايکنا ...
6 1399/01/02 تندروي و تحجر بزرگترين آفت دين و مذهب تندروي و تحجر ...
7 1399/01/12 جهل مقدس جهل مقدس ...