مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سید ناصر موسوی, محمد علی چلونگر, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "تطور جشنواره غدير در دوره قاطميان مصر", اسلام و مطالعات اجتماعي, Vol 7-۴, ۱۳۹۹, PP.۱۵۲-۱۷۷
    Status: Unavailable PDF
2. رسول مظاهری, سهیلا ترابی فارسانی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "تحليل تاريخ نگاري محلي ايران پسامشروطه(۱۳۳۶-۱۳۲۴ه ق)", دو فصل نامه تاريخ نگاري و تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا(س), Vol 29-۲۴, ۱۳۹۸, PP.۲۱۳-۲۳۰
    Status: Unavailable PDF
3. بهار دادخواه, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "CHARACTER AND RELIGIOUS PERFORMANCE OF XERXES", International Journal Of Biology, Pharmacy And Allied Sciences, Vol 3-11, 2014, PP.2517-2524
    Status: Available PDF
4. بهار دادخواه, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "POLITICAL PERFORMANCE OF XERXES", International Journal Of Biology, Pharmacy And Allied Sciences, Vol 3-11, 2014, PP.2508-2516
    Status: Available PDF
5. اسکندر ممبینی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, احمد کامرانی فر, "نقش و جايگاه شبکه هاي ارتباطي در استراتژي هخامنشي", فصل نامه تاريخ, Vol 17-64, 1401, PP.333 358
    Status: Unavailable PDF
6. سید مهدی حبیبی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی, "کهن الگوهاي آفرينش در اسطوره مشي و مشيانه و نمونههاي آن در اسطورههاي ديگر جوامع", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ, Vol 17-64, 1401, PP.85-105
    Status: Unavailable PDF
7. علی چگینی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, فیض الله بوشاسب, "انگيزه ديني فتوحات مسلمانان در دوره ساساني", جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 5-4, 1401, PP.301 325
    Status: Unavailable PDF
8. محمد قاسمی, فیض الله بوشاسب, بهزاد معینی سام, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "جغرافياي سياسي شاهنشاهي هخامنشي و ساتراپ مصر در زمان داريوش اول", پژوهش هاي جغرافياي سياسي, Vol 7-1, 1401, PP.169 170
    Status: Unavailable PDF
9. محمد رضا باوندپور, محمد یوسف جمالی, ناصر جدیدی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "بررسي تطبيقي آموزه ها و کارکردهاي اجتماعي و سياسي دو آيين مهر و زرتشت", ماهنامه جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 5-12, 1401, PP.2002-2018
    Status: Unavailable PDF
10. حسن آتش آب پرور, محمد کریم یوسف جمالی, اسماعیل سنگاری, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "نقش و مقايسه چهار موجود مقدس در چهار دين )اسلام، زرتشت، مسيحيت و يهوديت(؛ با تاکيد بر نقش و جايگاه عدد چهار", مجله نامه الهيات, Vol 14-60, 1401, PP.36-49
    Status: Unavailable PDF
11. هومان محمدی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی, "واکاوي راهبردهاي مشترک در جريان هاي شيعي_صوفي و تأثير آن بر شکل گيري جنبش هاي روزگار تيموريان", فصل نامه علمي مطالعات تاريخي جهان اسلام, Vol 10-23, 1401, PP.173-203
    Status: Unavailable PDF
12. شیرزاد بسطامی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, محسن رحمتی, "سير تحول و تطور انديشه منجي‌باوري از اوستاي متقدم تا منابع پهلوي", مطالعات اديان و عرفان تطبيقي, Vol 1-6, 1401, PP.115-134
    Status: Unavailable PDF
13. حسن آتش پرور, محمد کریم یوسف جمالی, اسماعیل سنگاری, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "تبيين و تحليل جايگاه اعداد مقدس در فرهنگ ايران از هخامنشيان تا پايان ساسانيان) 559 پ.م- 651 م.()نمونه موردي: اعداد سه، هفت، دوازده، چهل و هفتاد دو(", پژوهشنامه تاريخ, Vol 65, 1400, PP.151-172
    Status: Unavailable PDF
14. خلیل زارعی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سیاوش یاری, "بررسي پيامدها و آسيب هاي فتوحات در دهه هاي نخستين اسلامي", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام, Vol 22-88, 1400, PP.163-196
    Status: Unavailable PDF
15. علی رحمتی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی, "واليان ايل شادلو و طوايف ساکن در ولايت آلاداغ در عصر افشاريه", گنجينه اسناد, Vol 31-4, 1400, PP.86-116
    Status: Unavailable PDF
16. سید مهدی حبیبی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی, "تحليل نقش منفي کهن الگوها و مضمون هاي تکرار شونده اسطوره ضحاک در شاهنامه", جستارهاي تاريخي, Vol 12-1, 1400, PP.239-263
    Status: Unavailable PDF
17. سید مهدی حبیبی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی, "تحليل نقش منفي کهن الگوها و مضمون هاي تکرار شونده اسطوره ضحاک در شاهنامه", فصل نامه جستارهاي تاريخي, Vol 12-1, 1400, PP.263-239
    Status: Unavailable PDF
18. احسان اکبری, ناصر جدیدی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "مطالعه کتيبه هاي هخامنشي و ساساني با تاکيد انگيزه هاي ساخت کتيبه هاي پادشاهي و شرايط تاريخي آنان", پژوهش هاي باستان شناسي ايران, Vol 30-11, 1400, PP.127-150
    Status: Unavailable PDF
19. سید مهدی حبیبی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی فارسانی, "تحليل نمادشناسانه و کهن الگويي اسطوره نبرد هوشنگ و مارسياه در شاهنامه فردوسي", فصل نامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 57-13, 1400, PP.35-52
    Status: Unavailable PDF
20. اسکندر ممبینی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, احمد کامرانی فر, "تاملي بر توسعه سازه هاي آبي و استفاده از راه هاي آبي در تمدن هخامنشي", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ, Vol 16-61, 1400, PP.266-289
    Status: Unavailable PDF
21. محمد قاسمی, فیض الله بوشاسب گوشه, بهزاد معینی سام, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "بررسي مناسبات سياسي، اقتصادي وفرهنگي ايران و مصر در زمان داريوش اول هخامنشي", پژوهشنامه تاريخ, Vol 15-59, 1399, PP.149-172
    Status: Unavailable PDF
22. محمدرضا باوندپور, محمد کریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "بررسي نقش ايزدمهر در متن مذهبي مهر يشت اوستا", فصلنامه تخصصي تاريخ, Vol 15-58, 1399, PP.179-191
    Status: Unavailable PDF
23. رسول مظاهری, سهیلا ترابی فارسانی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "تاريخ نويسي محلي دوره ناصري باتکيه برشاخص‌هاي تاريخ محلي فارس", فصلنامه تخصصي تاريخ, Vol 59, 1399, PP.127-145
    Status: Unavailable PDF
24. سید مهدی حبیبی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی فارسانی, "تحليل اسطوره جمشيد نقل شده در شاهنامه و تاريخ هاي اسلامي با رويکرد نقد کهن الگويي", فصل نامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 12-2-, 1399, PP.103-120
    Status: Unavailable PDF
25. علی رحمتی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی فارسانی, "بررسي جايگاه ايل قراچورلو در درگيري‌هاي نظامي و چالش‌هاي سياسي عصر نادر‌شاه", فصل نامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 11-4, 1399, PP.17-36
    Status: Unavailable PDF
26. سیده صفیه مرتضوی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, فیض اله بوشاسب گوشه, "سياست مذهبي کريم خان زند", پژوهشنامه تاريخ, Vol 14-56, 1398, PP.135-148
    Status: Unavailable PDF
27. علیرضا مسلمی, محمد کریم یوسف جمالی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "بررسي و تحليل جايگاه غلامان در ساختار نظامي و انتظامي دولت صفويه", فصلنامه علمي مطالعات تاريخ انتظامي, Vol 6-22, 1398, PP.109-135
    Status: Unavailable PDF
28. احسان اکبری, محمد کریم یوسف جمالی, ناصر جدیدی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, "مطالعه مشروعيت حکومت هاي ايران باستان بر اساس کتيبه ها :مطالعه موردي امپراتوري هخامنشي", پژوهش نامه تاريخ, Vol 14-54, 1398, PP.63-89
    Status: Unavailable PDF
29. حسن آتش پرور, اسماعیل سنگاری, محمد کریم یوسف جمالی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, ". نقش اعداد سه، هفت و چهل در فرهنگ مردم ايران (با تکيه بر آيين هاي گذر ايراني در فرهنگ قوم بختياري)", فصلنامه تخصصي تاريخ ايران اسلامي, Vol 8-2, 1398, PP.81-93
    Status: Unavailable PDF
30. هومان محمدی شرف اباد, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی فارسانی, "علل همگرايي در نهضت هاي شيعي صوفي روزگار تيموريان با تأکيد بر نقش علوم غريبه", فصلنامه علمي تخصصي تاريخ ايران اسلامي, Vol 7-2, 1398, PP.23-54
    Status: Unavailable PDF
31. هومان محمدی شرف آباد, شكوه السادات اعرابي, سهیلا ترابی فارسانی, "گفتمان فکري سياسي طريقت نقشبنديه در عصر تيموري", فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام, Vol 11-41, 1398, PP.155-179
    Status: Unavailable PDF
32. خلیل زارعی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, سیاوش یاری, "بررسي دلايل انگيزه ها و پيامدهاي شورش ايرانيان پس از انعقاد قراردادها با مسلمانان در دوره خلفاي راشدين", فصلنامه‌ جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 1-4, 1397, PP.257-273
    Status: Unavailable PDF
33. شكو ه السادات اعرابي, مینا اصلانی, "بررسي انعکاس حيات دنيوي و معنوي منقوش برسيمينه هاي دوره ساساني", فصلنامه تاريخ, Vol 8-29, 1394, PP.31-53
    Status: Unavailable PDF
34. شکوه السادات اعرابی هاشمی, فهیمه عبدلی, "نقش قورچيان در ساختار نظامي صفويه", فصلنامه تاريخ, Vol 7, 1394, PP.25-38
    Status: Unavailable PDF
35. شكوه السادات اعرابي, الهام محمدي, "نقش ايران در سياست شرقي ناپلئون", فصل نامه آموزشي ، تحليلي و اطلاع رساني, Vol 16-4, 1394, PP.46-51
    Status: Unavailable PDF
36. شكوه السادات اعرابي هاشمي, مرضیه صدیقی هفشجانی, "پژوهشي بر حقوق و دستمزد و مواجب در دوران هخامنشيان", فصلنامه تاريخ, Vol 34, 1394, PP.67-85
    Status: Unavailable PDF
37. شکوه السادات اعرابی هاشمی , "نقش ارمنيان در شکل گيري تمدن اصفهان", فصلنامه فرهنگي پيمان, Vol 70, 1393, PP.284-289
    Status: Unavailable PDF
38. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "چالش هاي درون فرقه اي مسيحيان در عصر صفوي", دانشنامه, Vol 69, 1387, PP.49-61
    Status: Available PDF
39. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "صفويه و جشن تقديس آب ارمنيان", فصل نامه فرهنگي پيمان, Vol 40, 1386, PP.41-48
    Status: Available PDF
40. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "گزارشات سياحان اروپايي در باره جلفا", ماهنامه کتاب ماه تاريخ و جغرافيا, Vol 77, 1382, PP.54-60
    Status: Available PDF
41. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "ارمنيان و سقوط صفويه", تاريخ, Vol 3-8, 1380, PP.-
    Status: Available PDF
42. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "تاريخ جلفاي اصفهان", ماهنلمه کتاب ماه-تاريخ و جغرافيا, Vol 46-47, 1380, PP.93-96
    Status: Available PDF
43. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "مناسبات شاه عباس با ارامنه", فصلنامه هستي, Vol -, 1379, PP.1-5
    Status: Unavailable PDF
44. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "تاريخ آراکل داوريژتسي فصل مشترک ايران و ارمنستان", ماهنامه کتاب ماه ويژه تاريخ و جغرافيا, Vol 37, 1379, PP.58-63
    Status: Unavailable PDF
45. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "کليساهاي ارمنيان جلفا", فصلنامه فرهنگ اصفهان, Vol 15, 1379, PP.52-58
    Status: Available PDF
46. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "سازمان اداري جلفاي نو در در عصر صفوي", فرهنگ اصفهان, Vol 17, 1379, PP.148-156
    Status: Available PDF
47. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "کوچ ناگزير ارمنيان", پيمان, Vol 9, 1378, PP.27-35
    Status: Unavailable PDF
48. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "اصفهان عصر صفوي", فرهنگ اصفهان, Vol 11, 1378, PP.78-83
    Status: Unavailable PDF
49. شکوه السادات اعرابی هاشمی, "کمال الدين بهزاد و نگرشي در آثار او", فصلنامه هنر, Vol 36 , 1377, PP.96-103
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. اعظم خانی محمد آبادی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, , "زن از قاعده حرم تا راس هرم(نقش سياسي زنان در دوران مقتدر خليفه عباسي 295-320)", همايش بين المللي جايگاه زن در تمدن ايران و اسلام, آنلاين, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. مهدی شریف پور, شکوه السادات اعرابی هاشمی, محمدرضا زرگران خوزانی, محمد امین داعی ناصری, , "پناهندگي ايرانيان به خارج در دوره صفويه", دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در باستان شناسي تاريخ و هنر ايران, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
3. محمد اقبال قاضی, شگوه السادات اعرابی هاشمی, , "بررسي انعکاس مسئله مجدد و مصلح در سال هاي قرب قيامت در منابع روايي اهل سنت", چهارمين کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني, قم, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. شکوه السادات اعرابی هاشمی, , "گفتمان طريقت حروفيه در بالکان", همايش بين المللي تصوف در بالکان- پلي بين فرهنگ ها , صوفيه, ۲۰۱۸
    Status: Unavailable PDF
5. جلال سهرابی, شکوه السادات اعرابی هاشمی, , "بررسي تعامل و مداراي مقامات سازمان اداري دارالسلطنه اصفهان از زمان شاه عباس اول تا شاه سلطان حسين", نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
6. شکوه السادات اعرابی هاشمی, , "دلايل اسکان ارمنيان درگيلان و مازندران به فرمان شاه عباس اول", همايش ملي گيلان در گستره تاريخ, دانشگاه گيلان, 1394
    Status: Available PDF
7. شهرزاد رومز, شکوه السادات اعرابی هاشمی, , "رستاخيز زبان و ادب پارسي در دوره سامانيان", چهارمين کنفرانس علوم انساني روانشناسي و علوم اجتماعي, بارسلونا-اسپانيا, 1395
    Status: Unavailable PDF
8. شكوه السادات اعرابي , , "تاثير محله جلفا در رشد گردشگري اصفهان در عصر صفويه", همايش ملي گردشگري محله هاي اصفهان و ارتقاي هويت شهري, کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان, 1394
    Status: Available PDF
9. شكوه السادات اعرابي هاشمي, , "نقش ارامنه در شکل گيري تمدن اصفهان", همايش كليساي وانك نماد تعادل و همزيستي اديان توحيدي, اصفهان باشگاه آرارات, 1393
    Status: Available PDF
10. شکوه السادات اعرابی هاشمی, , "نقش ارامنه در تجارت خارجي صفويه", همايش صفويه در گستره ايران زمين, تبريز-دانشگاه تبريز, 1383
    Status: Available PDF
11. , "اسکان ارمنيان در قزوين", قزوين در عهد صفوي, دانشگاه بين المللي امام خميني, 1384
    Status: Unavailable PDF
12. , "روابط مسلمانان با مسيحيان در زمان شاه صفي", اصفهان در جهان اسلام, دانشگاه اصفهان, 1385
    Status: Available PDF
13. , "جشن تقديس آب", همايش جشن آّ, دانشگاه تهران, 1385
    Status: Unavailable PDF
14. , "معرفي فرامين شاهان صفوي در کليساي وانک", صفويه, -, 1392
    Status: Unavailable PDF