سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری تاريخ علوم و تحقيقات ايران 1378
کارشناسی ارشد تاريخ شهيد بهشتي ايران 1371
کارشناسی تاريخ تهران ايران 1367

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1372 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 صفويه ، باستان ، اروپا