سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس حقوقي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي 1397 1398
دبير اجرايي همايش ملي علوم انساني و حکمت اسلامي ( کميسيون تعالي فقه و حقوق) دانشگاه آزاد اسلامي 1399 1400
مدير گروه مقاطع تحصيلات تکميلي رشته هاي حقوق عمومي و حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي 1400 1402
دبير اجرايي همايش ملي از حکمت اسلامي تا حکمراني حکمي دانشگاه آزاد اسلامي 1401 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان