دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مدارهاي الکتريکي 1-2 کارشناسي
2 الکترونيک1-2 کارشناسي
3 معماري کامپيوتر کارشناسي
4 ميکروپروسسورها کارشناسي
5 VLSI کارشناسي ارشد
6 VHDL کارشناسي ارشد
7 ريزپردازنده پيشرفته کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات