سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برق-الکترونيک علم و صنعت ايران ايران 1394
کارشناسی ارشد برق-الکترونيک علم و صنعت ايران ايران 1387
کارشناسی برق-الکترونيک علم و صنعت ايران ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان