تابلو اعلانات

ردیف تاریخ متن اطلاعیه توضیحات
1 97/2/25 دانشجويان محترم تحليل سازه ii : کلاس فوق العاده پنج شنبه 1397/2/27 ساعت 9 الي 12 برگزار ميگردد. باتشکر -