سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری سازه واحد علوم وتحقيقات تهران ايران -
کارشناسی ارشد عمران - سازه هاي هيدروليکي تهران ايران 1372
کارشناسی عمران- سازه صنعتي اصفهان ايران 1368

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ديناميک سازه و مهندسي زلزله
2 روش هاي عددي در مهندسي عمران