طرحهای پژوهشی

1. Abdolrasoul Shahpari Farham Aminsharei Majid Ghashang , "برآورد ميزان انتشار متان در فرآيند راه اندازي و توقف کمپرسورهاي گاز زيمنس با استفاده از نرم افزار PHAST (ايستگاه هاي تقويت فشار گاز منطقه 2 عمليات انتقال گاز ايران )", تاریخ تصویب طرح :1396/10/20, تاریخ خاتمه :1397/06/07
2. رهام وزیری فرهام امین شرعی میثم جعفری , "ارزيابي اثر بخشي نصب سيستم جمع آوري بخارات بنزين به روش كربن در حين عمليات بارگيري بنزين درنفتکش هاHSEاكتيو از نظرHSE در حين عمليات بارگيري بنزين درنفتکشها ( مطالعه موردي انبار نفت شهيد محمد منتظري)", تاریخ تصویب طرح :1396/09/11, تاریخ خاتمه :1397/06/10