دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مديريت و كنترل الاينده ها ارشد-Hse
2 solid waste management
3 مديريت HSE کارشناسي ارشد و دکترا-دانشکده عمران رشته مديريت ساخت و توليد
4 شناخت فرايندهاي صنعتي ارشد HSE
5 ارزيابي و مديريت مخاطرات محيطي ارشد مخاطرات
6 انتقال الاينده هاي صنعتي مهندسي شيميHse
7 مهندسي محيط زيست پيشرفته ارشد / دكترا
8 كارگاه مديريت ريسك ارشد
9 تصفيه پيشرفته پساب و مواد زايد خطرناك در صنعت نفت ارشد
10 مهندسي آب و فاضلاب دكترا
11 آناليز كمي و كيفي ريسك در ايمني ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
چهارشنبه مديريت و كنترل الاينده ها ٩/٤٠-١٨/٣٠ دو گروه
چهارشنبه شناخت فرايند صنعتي ٨-٩/٣٠ يك گروه
پنج شنبه انتقال آلاينده هاي صنعتي ٨-١٤ دو گروه