مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1393/08/01 مديريت و جمع اوري پسماندهاي خطرناک راديو اکتيو پسمانداري هسته ايي - رشته مهندسي هسته ايي ...
2 1393/08/01 ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻛﺘﻴﻮ پسمانداري هسته ايي - رشته مهندسي هسته ايي ...
3 1394/08/17 WASTWATER TRATMENT فايل مطالعه براي دانشجويان ارشد-درس کنترل آلودگي ها- بخش فاضلاب صنعتي ...
4 1394/08/17 WASTEWATER TREATMENT دانشجويان ارشد-فايل مطالعه قبل از حضور در کلاس.درس کنترل آلودگي-بخش فاضلاب صنعتي ...
5 1395/12/16 IE اين فايل،مربوط به درس مديريت الودگي (دانشجويان ارشد مديريت hse) ...
6 1395/12/16 P2 اين فايل،مربوط به درس مديريت الودگي (دانشجويان ارشد مديريت hse) و انتقال الاينده ها (شيميhse) ...
7 1395/12/16 IE-P2-GCH-ERA فايل ارايه شده در کلاس-بخش اول -دانشجويان مديريت و شيمي-کنترل الودگي و انتقال الاينده ها ...