سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مديريت محيط زيست علوم و تحقيقات ايران 1395
کارشناسی ارشد مديريت محيط زيست علوم و تحقيقات ايران 1386
کارشناسی مهندسي محيط زيست اراک ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو کميته اجرايي سومين همايش ملي بحرانهاي زيست محيطي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اهواز 1385 1385
عضو گروه سنتز ارزيابي اثرات مجتمع پتروشيمي لردگان مجتمع پتروشيمي لردگان 1386 1386
عضو گروه سنتز ارزيابي اثرات پتروشيمي اوره وآمونياک زنجان پتروشيمي اوره وآمونياک زنجان 1386 1386
عضو گروه مطالعاتي طرح جامع پسماند اراک طرح جامع پسماند اراک 1386 1386
عضو گروه مطالعاتي ارزيابي اثرات توسعه ميادين نفتي مسجد سليما توسعه ميادين نفتي مسجد سليمان 1386 1386
عضو گروه سنتز ارزيابي اثرات احداث خط لوله فاضلاب بهداشتي رزن بانک جهاني (CMU) 1386 1386
کارشناس ارزيابي در پروژه قطار شهري اهواز قطار شهري اهواز- مهندئسين مشاور يکم 1386 1386
کارشناس سنتز در ارزيابي سد باغان، استان بوشهر مهندسين مشاور آبسازه 1387 1387
طراحي مسير حرکت و مکان يابي مخازن مکانيزه پسماند در جزيره کي منطقه ازاد کيش- شرکت ري اب 1387 1387
مدير پروژه بين المللي پرورش ماهيان خاوياري بندر ترکمن (ايرا ماهيان خاوياري بندر ترکمن (ايران – آلمان ) 1387 1387
عضو تيم نظارت و بازرسي سد و نيروگاه گتوند دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1387 1387
مدير پروژه مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سد تازه کن سد تازه کند اردبيل 1388 1388
مدير پروژه مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث پتروشيمي ف پتروشيمي فسا و داراب 1388 1388
مدير گروه كارشناسي علوم و مهندسي محيط زيست و كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي مواد 1396 1396
هيئت موسس و مدير عامل موسسه زيست محيطي وحدت سبز هيئت موسس و مدير عامل 2001 2005

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت پساب و پسماند با رويکرد مهندسي اکولوژيک
2 سيستم مديريت محيط زيست- بهداشت و ايمني و ارزيابي ريسک
3 اکولوژي صنعتي و توسعه پايدار محيط زيست
4 مدلسازي و شبيه سازي در مديريت محيط زيست ( آلگوريتم هاي بهينه سازي و پويايي سيستم ها)