طرحهای پژوهشی

1. مریم مقیمیان , "تاثير گشتالت درماني و درمان شناختي رفتاري آليس در ابراز وجود دانشجويان پرستاري", تاریخ تصویب طرح :1392/10/01, تاریخ خاتمه :1393/08/01