دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مديريت و کاربرد آن در مامايي کارشناسي مامايي
2 فناوري اطلاعات در پرستاري کارشناسي پرستاري
3 اصول و مهارت هاي پرستاري کارشناسي
4 اصول مديريت خدمات پرستاري کارشناسي پرستاري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 اصول مديريت خدمات پرستاري مديريت در پرستاري و مامايي-شفيقه هرو آبادي
2 مديريت و کاربرد آن در مامايي مديريت در پرستاري و مامايي-شفيقه هرو آبادي
3 اصول و مهارتهاي پرستاري اصول پرستاري-تايلور

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه رسيدگي به امور پژوهشي و آموزشي 8-12 -
يکشنبه رسيدگي به امور دانشجويان و پاسخگويي 8-1 -
دوشنبه اصول مديريت خدمات پرستاري 8-10 -
دوشنبه اصول و مهارتهاي پرستاري 10-12/5 -
دوشنبه فناوري اطلاعات در پرستاري 1-5 -
سه شنبه مديريت و کاربردآن در مامايي 8-12 -
چهارشنبه بازديد از مراکز درماني و کارآموزي 8-15 -