سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد آموزش پرستاري تربيت مدرس ايران 1384
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1379

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1389
عضو شوراي آموزشي نظارتي دانشکده پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي 1388 1393
عضو کميته فرهنگي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1393
معاون آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1393
مدير آموزش و پژوهش دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 کنون
رييس دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 کنون

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت پرستاري
2 آموزش پرستاري
3 ابزار سازي و ارزشيابي
4 پرستاري سالمندي