طرحهای پژوهشی

1. عاطفه امین دوست علی واحدی , "شناسايي شاخص ها و اولويت بندي باز سازي و تعمير ايستگاه حفاظت کاتدي در خطوط لوله گاز با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره", تاریخ تصویب طرح :1397/11/06, تاریخ خاتمه :1399/12/19
2. رامين اسدي اورگاني عاطفه امین دوست , "شناسايي و کمّي سازي روابط علت و معلولي ريسک‌هاي محيط زيست، سلامت و ايمني ايستگاه تقويت فشار گاز با استفاده از شبکه فازي باور بيزين", تاریخ تصویب طرح :1396/07/25, تاریخ خاتمه :1396/12/23
3. عاطفه امین دوست سپیده محمدرضایی لرکی , "بهينه سازي برنامه نگهداري تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان براي تجهيزات حساس پالايشگاه گاز بيد بلند با استفاده از روش شبيه سازي", تاریخ تصویب طرح :1396/07/20, تاریخ خاتمه :1397/09/07