دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تحليل سيستم ، تحقيق در عمليات1و2 ،سيستم اطلاعات مديريت MISو مديريت استراتژي کارشناسي و کارشناسي ارشد
2 : سيستم اطلاعات مديريت MIS ، مديريت بهره وري ، روش تحقيق دکتري و کارشناسي ارشد
3 اصول سرپرستي ،کار آفريني و پروژه ،رياضي1 ،معادلات ديفرانسيل ورياضي کاربردي کارداني- کارشناسي
4 تحقيق در عمليات ،تئوري تصميم گيري کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات