سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهنرسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري دانشگاه مالايا مالزي 1392
کارشناسی ارشد مهنرسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري آزاد واحد نجف اباد ايران 1386
کارشناسی رياضي کاربردي دانشگاه اصفهان ايران 1379

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي صنايع IAU ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
معاون دانشکده فني و مهندسي دانشگاه ازاد اسلامي 1397 1402
رياست دانشکده فني و مهندسي دانشگاه ازاد واحد نجف آباد 1402 ۱۴۰۳

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کار بردهاي فازي در انتخاب تامين کننده گان
2 تصميم گيري در زنجيره حلقه تامين
3 تحقيق در عمليات (تحليل پوششي داده هاDEA، برنامه ريزي رياضي, فرايند تحليل سلسله مراتب AHP
4 انتخاب تامين کننده در زنجيره حلقه تامين
5 سياست انرژي و تصميم گيري
6 آشنائي با ابزار هاي تحقيق((publish or Perish, dtsearch Tools, endnote, turnitin,..
7 نرم افزارهاي مهندسي(DEA, LINGO,....)