سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهنرسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري دانشگاه مالايا مالزي 1392
کارشناسی ارشد مهنرسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري آزاد واحد نجف اباد ايران 1386
کارشناسی رياضي کاربردي دانشگاه اصفهان ايران 1379

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کار بردهاي فازي در انتخاب تامين کننده گان
2 تصميم گيري در زنجيره حلقه تامين
3 تحقيق در عمليات (تحليل پوششي داده هاDEA، برنامه ريزي رياضي, فرايند تحليل سلسله مراتب AHP
4 انتخاب تامين کننده در زنجيره حلقه تامين
5 سياست انرژي و تصميم گيري
6 آشنائي با ابزار هاي تحقيق((publish or Perish, dtsearch Tools, endnote, turnitin,..
7 نرم افزارهاي مهندسي(DEA, LINGO,....)