دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 هيدرواقليم حوضه آبي ايران دکتري
2 هيدروپليتيك (ايران و حوزه هاي پيرامون) دکتري
3 توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري دکتري
4 كاربرد سنجش از دور و GIS در مخاطرات محيطي کارشناسي ارشد
5 توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه گردشگري ايران کارشناسي ارشد
6 نقشه برداري منابع زمين کارشناسي
7 كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت کارشناسي
8 آمار كاربردي در مديريت جهانگردي کارشناسي
9 آمار كاربردي (1) کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه آمار كاربردي در مديريت جهانگردي 11.5-12.15 يکشنبه و دوشنبه
دوشنبه نقشه برداري منابع زمين 1.5-4.45 ندارد
يکشنبه آمار كاربردي در مديريت جهانگردي 3.15-4 ندارد
سه شنبه كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت 8-10.15 ندارد
سه شنبه آمار كاربردي (1) 11.5-1 ندارد
سه شنبه آمار كاربردي (1) 1.5-3 ندارد
سه شنبه آمار كاربردي (1) 3.15-4.45 ندارد
چهارشنبه توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه گردشگري ايران 3.15-4.45 ارشد
پنج شنبه هيدروپليتيك (ايران و حوزه هاي پيرامون) 8-9.5 دکتري
پنج شنبه توان هاي محيطي در برنامه ريزي توسعه پايدار شهري(جب 11.5-1 دکتري
پنج شنبه هيدرواقليم حوضه هاي آبريز ايران (جبراني) 1.5-3.15 دکتري
پنج شنبه كاربرد سنجش از دور و GIS در مخاطرات محيطي 3.15-4.45 ارشد