سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری جغرافيا-ژئومورفولوژي اصفهان ايران 1387
کارشناسی ارشد هيدروژئومورفولوژي آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1377
کارشناسی جغرافياي طبيعي آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ژئومورفولوژي
2 هيدرواقليم
3 طبيعت گردي
4 هيدرولوژي
5 هيدروپليتيك
6 سنجش از دور
7 سامانه اطلاعات جغرافيائي (GIS)