مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمدحسین کافی , مهدی مهدویان, علی اصغر امینی, غضنفر شاهقلیان, مجید دهقانی, "Optimal Capacitor Placement to Improve the Performance of the Electrical Power Distribution System Using Genetic Algorithm", International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol 11-3, 2022, PP.111-117
    Status: Unavailable PDF
2. محمدرضا یوسفی, مجید دهقانی, علی اصغر امینی, "Construction of Multi-Resolution Wavelet Based Mesh Free Method in Solving Poisson and Imaginary Helmholtz Problem Compare with FEM", International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol 11-4, 2022, PP.215-222
    Status: Unavailable PDF
3. مجید دهقانی, مهدی مهدویان, علی اصفر امینی, "Improvement Damping Power System Oscillations by Using Static Synchronous Series Compensator", International Journal of Smart Electrical Engineering,, Vol 10-4, 2021, PP.197-202
    Status: Unavailable PDF
4. محمدرضا یوسفی, امین دهقانی, علی اصغر امینی, سید محمد مهدی میرطلایی, "حل مسأله معکوس مقطع‌نگاري القاي مغناطيسي با استفاده از روش تکراري گوس نيوتن و تکنيک ناحيه‌بندي جهت کاهش ضرايب مجهول", هوش محاسباتي در مهندسي برق, Vol 14-03, 1402, PP.67-78
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. علی اصغر امینی, سمیه ایوبی, , "الزامات تبديل سيستم هاي برق رساني در تاسيسات الکتريکي", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF