مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مجید دهقانی, مهدی مهدویان, علی اصفر امینی, "Improvement Damping Power System Oscillations by Using Static Synchronous Series Compensator", International Journal of Smart Electrical Engineering,, Vol 10-4, 2021, PP.197-202
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی