دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 ماشينهاي الکتريکي 1
2 ماشينهاي الکتريکي 2
3 ماشينهاي الکتريکي 3
4 مدارهاي الکتريکي 1
5 آز سيستمهاي قدرت
6 ماشينهاي مخصوص
7 تأسيسات الکتريکي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات