سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد برق قدرت فردوسي مشهد ايران 1378
کارشناسی برق کنترل فردوسي مشهد ايران 1374

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان