دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي
2 آزمايشگاه الکترونيک کارشناسي
3 الکترونيک 1 کارشناسي
4 الکترونيک نوري کارشناسي ارشد
5 الکترونيک ليزر کارشناسي ارشد
6 مدارهاي ASIC/FPGA کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات