سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری -- -- -- --
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدرس نانو ستاد نانوفناوري 1390 1393
کارگاه نانوالکترونيک کارگروه نانو الکترونيک دانشگاه آزاد خميني شهر 1393 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 optoelectronic
2 (nanoelectronic (nanofabrication of electronic devices