دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 انتقال حرارت 1
2 مکانيک سيالات 1
3 ترموديناميک 1
4 آزمايشگاه مکانيک سيالات

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات