سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک سمنان ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک شهرکرد ايران 1385
کارشناسی مهندسي مکانيک خميني شهر ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مديرگروه مهندسي مکانيک سيالات، مهندسي هوافضا و مهندسي تکنولو - 1392 -

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 انتقال حرارت هدايتي
2 انتقال حرارت غير فوريه اي
3 انتقال حرارت در محيطهاي متخلخل