طرحهای پژوهشی

1. مریم نورایی شهره آجودانیان , "ارائه مدلي جهت استقرار حاکميت معماري سرويس گرا در سازمان هاي آموزشي", تاریخ تصویب طرح :1392/03/17, تاریخ خاتمه :1393/11/17
2. مریم نورایی شهره آجودانیان , "ارائه رويکردي مبتني بر فناوري اطلاعات ابري گرا، در حل بحران هاي بهداشت و درمان در ايران", تاریخ تصویب طرح :1391/04/17, تاریخ خاتمه :1393/11/10