طرحهای پژوهشی

1. اکبر نبی اللهی حبیب سیف زاده شهره آجودانیان , "آسيب شناسي و تحليل وضع موجود فناوري اطلاعات و تدوين معماري سيستمهاي اطلاعاتي شركت گاز استان اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1398/08/27, تاریخ خاتمه :1400/06/15
2. مریم نورایی شهره آجودانیان , "ارائه مدلي جهت استقرار حاکميت معماري سرويس گرا در سازمان هاي آموزشي", تاریخ تصویب طرح :1392/03/17, تاریخ خاتمه :1393/11/17
3. مریم نورایی شهره آجودانیان , "ارائه رويکردي مبتني بر فناوري اطلاعات ابري گرا، در حل بحران هاي بهداشت و درمان در ايران", تاریخ تصویب طرح :1391/04/17, تاریخ خاتمه :1393/11/10