دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 نظريه زبان ها و ماشين ها کارشناسي
2 ساختمان داده ها کارشناسي
3 مهندسي نرم افزار 1 کارشناسي
4 مهندسي نرم افزار 2 کارشناسي
5 پايگاه داده ها کارشناسي
6 مهندسي نرم افزار پيشرفته کارشناسي ارشد
7 تکامل نرم افزار کارشناسي ارشد
8 آزمون نرم افزار کارشناسي ارشد
9 روشهاي رسمي در توليد برنامه کارشناسي ارشد
10 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار کارشناسي
11 آزمون نرم افزار کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه مهندسي نرم افزار 1 8 تا 9.30 کلاس 205
يکشنبه پايگاه داده ها 9.40 تا 11.10 کلاس 205
دوشنبه مهندسي نرم افزار 2 8 تا 11.10 کلاس 205
دوشنبه پايگاه داده ها 11.20 تا 12.50 کلاس 205
سه شنبه مهندسي نرم افزار 1 8 تا 9.30 کلاس 205
سه شنبه پايگاه داده ها 9.40 تا 11.10 کلاس 205
سه شنبه پايگاه داده ها 11.20 تا 12.50 کلاس 205
چهارشنبه مهندسي نرم افزار پيشرفته 8 تا 11 کلاس 401