مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1398/06/31 Advanced software engineering - part 1 Advanced software engineering - part 1 ...
2 1397/07/03 ّّFormal Methods Academia Assignments ّّFormal Methods Academia Assignments ...
3 1397/07/03 ّّFormal Methods Hotel Assignments ّّFormal Methods Hotel Assignments ...
4 1397/07/03 Software Testing Software Testing ...
5 1397/07/03 Formal languages Formal languages ...
6 1397/11/10 Formal methods part 1 Formal methods part 1 ...
7 1397/11/10 Formal methods part 2 Formal methods part 2 ...
8 1397/11/10 Formal methods part 3 Formal methods part 3 ...
9 1397/11/10 Advanced software testing part 1 Advanced software testing part 1 ...
10 1397/11/10 Advanced software testing part 2 Advanced software testing part 2 ...
11 1397/11/10 Advanced software testing part 3 Advanced software testing part 3 ...
12 1397/11/10 Advanced software testing part 4 Advanced software testing part 4 ...
13 1397/11/28 Database part 1 Database part 1 ...
14 1397/11/28 Database part 2 Database part 2 ...
15 1398/02/23 SQL Server SQL Server ...
16 1398/06/31 Advanced software engineering - part 2 Advanced software engineering - part 2 ...
17 1398/06/31 seminar seminar ...
18 1398/07/16 Formal methods family assignment Formal methods family assignment ...