سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي کامپيوتر - سيستم هاي نرم افزاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1386
کارشناسی مهندسي کامپيوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو کميته تکنولوژي و مهندسي و علوم جهاني WASET 1386 حال
کارشناس IT برنامه از اتم تا کهکشان راديو اصفهان 1388 حال
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 -
سرپرست مسابقات برنامه نويسي ACM دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 حال
داور مجله Journal of Symbolic Computation 1394 کنون
داور مجله IET Software IET 1395 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مهندسي خطوط محصول نرم افزار
2 روش هاي صوري در مهندسي نرم افزار
3 آزمون نرم افزار