دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 پرستاري سلامت جامعه- پرستاري سلامت خانواده - پرستاري بهداشت محيط- اصول و فنون و مهارتهاي پرستاري- کمک هاي او ليه - بهداشت در اتاق عمل کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 پرستاري سلامت جامعه- پرستاري سلامت فرد و خانواده- پرستاري بهداشت محيط Stanhope, M. Lancaster, J. Public Health Nursing: Population- centered Health care in the Community,
2 پرستاري سلامت جامعه- پرستاري سلامت فرد و خانواده- پرستاري بهداشت محيط ايلدر آبادي، اسحاق، در سنامه پرستاري بهداشت جامعه 1،2،3. 1394. تهران: انتشارات جامعه نگر.
3 پرستاري سلامت فرد و خانواده حسيني، ميمنت ، اسدي، نرگس،پرستاري بهداشت فرد و خانواده) بر اساس لانکستر (،1395 ، تهران: انتشارات اند
4 پرستاري سلامت فرد و خانواده Freidman M R, Bowden, V R, Jones, E. Family Nursing: Reaserch, Theory
5 پرستاري سلامت جامعه 4- حاتمي، حسين و همکاران.كتاب جامع بهداشت عمومي.چاپ دوم.تهران.انتشارات ارجمند . 1385 .

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات