سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد آموزش پرستاري دانشگاه آزاد واحد اصفهان ايران 1391
کارشناسی پرستاري دانشگاه آزاد واحد نجف آباد ايران 1378

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سلامت خانواده - آموزش پرستاري- مهارتهاي باليني