دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 كارآموزي در عرصه پرستاري مراقبت هاي ويژه مراقبت هاي ويژه حسين شيري و ملاحت نيك روان
2 كارآموزي پرستاري در اورژانس بحران و فوريت ها برونر و سودارث(2018). پرستاري داخلي و جراحي اورژانس(جلد17). ترجمه دکتر محمدرضا حيدري و ژاله محمد

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات