سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه علوم پزشکي اراک ايران 1394
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1390

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مراقبت ويژه- آموزش در پژوهش- طب سنتي و مكمل- مراقبت هاي قلبي و تنفسي- مراقبت هاي پرستاري در اورژانس